International Shipping

Trong những năm qua, nhà máy sản xuất của chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hậu cần quốc tế.  Chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng những dịch vụ vận chuyển với chi phí hiệu quả nhất trên thị trường

Cơ sở sản xuất của chúng tôi có thể xử lý các đơn đặt hàng từ Đài Loan, Hàn Quốc, Việt Nam, Mexico, Argentina, Chile, Brazil và các nước khác và vận chuyển máy trực tiếp từ nơi sản xuất đến khách hàng.
Nếu đơn đặt hàng của bạn cần được vận chuyển bên ngoài Hoa Kỳ, vui lòng liên hệ với dịch vụ bán hàng của chúng tôi để biết thêm thông tin về giá cung ứng , thanh toán và vận chuyển. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những sản phẩm, dịch vụ và giá cả cung ứng cạnh tranh nhất.

A lo largo de los años, nuestra planta de fabricación ha adquirido una amplia experiencia en logística internacional.  Podemos ofrecer a nuestros clientes los servicios de transporte más rentables del mercado
Nuestra planta de fabricación puede manejar pedidos de Taiwán, Corea, Vietnam, México, Argentina, Chile, Brasil y otros países y enviar las máquinas directamente desde el lugar de fabricación al cliente.
Si su pedido tiene que ser enviado fuera de los Estados Unidos, por favor, póngase en contacto con nuestro servicio de ventas para obtener más información sobre los precios de suministro, los pagos y el envío. Le proporcionaremos los productos, servicios y precios de suministro más competitivos.

수년에 걸쳐 당사의 제조 공장은 국제 물류 분야에서 광범위한 경험을 쌓았습니다. 우리는 시장에서 가장 비용 효율적인 운송 서비스를 고객에게 제공할 수 있습니다.
우리의 제조 시설은 대만, 한국, 베트남, 멕시코, 아르헨티나, 칠레, 브라질 및 기타 국가의 주문을 처리하고 제조 장소에서 고객에게 직접 기계를 배송할 수 있습니다.
미국 이외의 지역으로 주문을 배송해야 하는 경우 공급 가격, 지불 및 배송에 대한 자세한 내용은 판매 서비스에 문의하십시오. 우리는 가장 경쟁력 있는 제품, 서비스 및 공급 가격을 제공할 것입니다.

Ao longo dos anos, nossa fábrica adquiriu uma vasta experiência em logística internacional. Podemos oferecer a nossos clientes os serviços de transporte mais econômicos do mercado
Nossa unidade de fabricação pode atender pedidos de Taiwan, Coréia, Vietnã, México, Argentina, Chile, Brasil e outros países e enviar máquinas diretamente do local de fabricação ao cliente.
Se seu pedido precisar ser enviado para fora dos Estados Unidos, entre em contato com nosso serviço de vendas para obter mais informações sobre fornecimento pricing,payments e envio. Nós lhe forneceremos os produtos, serviços e preços de fornecimento mais competitivos.

多年來,我們的製造廠在國際物流方面積累了豐富的經驗。 我們可以向客戶提供市場上性價比最高的運輸服務服務.
我們的製造廠可以處理來自台灣、韓國、越南、墨西哥、阿根廷、智利、巴西和全球各地的訂單,並將機器從製造地直接運到客戶手中。
如果您的訂單需要運送到美國以外的地區,請聯繫我們的銷售服務,以了解更多關於供貨價格、付款和運輸的信息。我們將為您提供最具競爭力的產品、服務和供應價格。